Regulamin Ostrowieckiej Odznaki Turystczno-Krajoznawczej


 


 I. Postanowienia ogólne
1.Ostrowiecka Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza jest odznaką regionalną, ustanowioną  przez PTTK Oddział im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, PTTK Oddział im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej i Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2.Obszar zdobywania odznaki wyznaczają miejscowości i obiekty krajoznawcze wymienione w kanonie
3.Odznaka ma na celu popularyzację walorów krajoznawczych obszaru objętego odznaką.
4.Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Wzory odznak znajdują się w załączniku do niniejszego regulaminu.
II. Warunki zdobywania Ostrowieckiej Odznaki Turystyczno- Krajoznawczej
5.O uzyskanie Ostrowieckiej  Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej może ubiegać się każdy, kto spełnił następujące warunki-zwiedzi odpowiednią liczbę obiektów , które  określa poniższa tabela6.Ostrowiecki kanon krajoznawczy, stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
7.Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest  ograniczony:  w stopniu brązową  do roku czasu, w stopniu srebrnym do 2 lat, w stopniu złotym do 3 lat od daty pierwszego wpisu w kronice.
8.Miejscowości, miejsca i obiekty wymienione w kanonie mogą być zaliczone tylko raz niezależnie od stopnia odznaki.
9.Ostrowiecką Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą można zdobywać równocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.
       III. Weryfikacja
10.Ostrowiecka Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza może być zweryfikowana pod następującymi warunkami:
•    ubiegający się o weryfikację przedkłada kronikę odwiedzanych obiektów, która zawiera daty i wykaz odwiedzanych obiektów.
•    Potwierdzeniem zwiedzanych obiektów mogą być:  zdjęcia, bilety wstępu, czytelny podpis osoby z tytułem uprawnień turystycznych  lub krajoznawczych,  organizatora wycieczki, pieczątką dowolnej instytucji zawierającej nazwę miejscowości , obiektu na trasie wycieczki.
•    Dopuszcza się elektroniczną wersję kroniki
11.Zdjęcia dokumentujące zdobywanie odznaki za zgodą autora będą publikowane na portalu www.ostrowiec.travel
12.Siedzibą zespołu weryfikacyjnego jest  Miejskie Centrum Kultury ,
  ul. Siennieńska 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim. MCK w Ostrowcu  Świętokrzyskim  jest odpowiedzialny za promocję i prowadzenie akcji zdobywania OOT-K, w tym za prowadzenie ewidencji zdobywców oraz sprzedaży odznak.
IV. Przepisy końcowe
13. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizacjom tworzącym odznakę.
14.Osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki OOT-K w stopniu złotym można przyznać poza regulaminem
15.Aktualny regulamin odznaki znajduje się na stronach internetowych: www.ostrowiec.travel, www.jezewski.ostrowiec.pttk.pl, www.ostrowiec-radwan.pttk.pl/, www.ostrowiec.ptt.org.pl, www.ostrowiec.org 

Lipiec, 2015