Patron niebieskiego szlaku


 

 

Stanisław Jeżewski urodził się 30 sierpnia 1898 roku w osadzie Kobiałki na Ziemi Świętokrzyskiej, w rodzinie o ży¬wych tradycjach powstańczych 1830 i 1863 roku. Naukę początkową pobierał w Częstocicach u znanego z patriotyzmu nauczyciela Rocha Burdy. Kontynuował ją w prywatnym gim¬nazjum w Wąchocku. W 1918 roku wstąpił do Seminarium Nauczycielskiego w Ostrowcu, które ukończył w 1922 r., a następnie podjął pracę pedagogiczną w szkole kolejowej. Uczył w Liceum Ogólno-kształcącym dla Pracujących. W 1926 r. ukończył geografię i biologię. W la¬tach 1947-1951 studiował w Instytucie Pedagogicznym w Warszawie.
Brał udział w trzech wojnach - jako saper walczył na frontach I wojny światowej, później uczestniczył jako ochotnik w wojnie polsko - ro-syjskiej 1920 r., natomiast w kampanii wrześniowej walczył pod Lwowem. Po klęsce wrócił do Ostrowca, gdzie w latach okupacji hitlerowskiej prowadził tajne nauczanie młodzieży i aktywną działalność konspiracyjną w Armii Krajowej, pod pseudonimami "CIS" i "GRABOWY". Był szefem Referatu Prasy i Propagandy Obwodu Opatowskiego oraz redaktorem czaso¬pism "Biuletyn Informacyjny", "Naród Polski", "Żołnierz w Polu".
Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym i kulturalnym miasta, był działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego, jednym z założycieli Towarzystwa Miłośników Ostrowca, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Górnictwa Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego. Ale najwięcej lat swego życia, energii i serca poświęcił działalności w Polskim Towarzystwie Kra-joznawczym i Polskim Towarzystwie Turystyczno - Krajoznawczym.
Do PTK wstąpił w 1924 r. w okresie reaktywowania działalności ostrowieckiego oddziału, przerwanej działaniami wojennymi.
W latach 1926 - 1939 był bibliotekarzem. Wspólnie z Tadeuszem Rekwirowiczem przyczynił się do zgromadzenia bogatego zbioru liczącego w 1939 r. - 865 tomów. Współpracował z naukowcami Stefanem Krakow-skim i Zygmuntem Szmidtem, pierwszymi badaczami neolitycznej kopalni w Krzemionkach   zabiegając   o   utworzenie   tam    mu/cum   i   rezerwatu archeologicznego.
W roku 1955 był inicjatorem powołania Komisji Opieki nad Zabytkami, która swoją opieką otoczyła rezerwat

 

archeologiczny w Krzemionkach oraz wiele innych obiektów w okolicy Ostrowca.
Dzięki staraniom komisji powstało Muzeum Regionalne w Częstocicach, które przejęło uratowane z zawieruchy wojennej eksponaty Muzeum PTK; Stanisław Jeżewski został honorowym kustoszem.
W Oddziałach PTK i PTTK pełnił różne funkcje; miedzy innymi w latach 1954 - 1956 prezesa oddziału. Z jego inicjatywy powstało w 1945 r. pierwsze Szkolne Koło Krajoznawcze w Liceum dla Dorosłych. Był organizatorem setek wycieczek krajoznawczych dla młodzieży i nauczycieli. W roku 1973 z okazji 60-lecia Oddziału PTTK w Ostrowcu, wydana została jego praca pt. "Zarys historii oddziałów PTK-PTTK w Ostrowcu Św. 1913-1973". Był również autorem "Historii Ostrowca" dwukrotnie wydanej przez Towarzystwo Miłośników Ostrowca.
W latach 1970 - 1980 z własnej inicjatywy i funduszy oznakował żeliwnymi tablicami miejsca walk powstańczych z 1863 r. w Sudole, Czarnej Glinie, Bodzechowie, Częstocicach; a na mogiłach powstańców w Kunowie, Sudole i Czarnej Glinie położył płyty z piaskowca. Także na zabytkowej kapliczce w Kaplicy umieścił tablicę z piaskowca z napisem "Miejsce walk powstańców 1863 r."
Zmarł w Ostrowcu 2 listopada 1989 r. Został pochowany na cmentarzu przy ulicy Denkowskiej.