KONKURS LITERACKI „LEŚMIANOWSKIE INSPIRACJE”


 


1. Organizatorem konkursu są: Miejskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości 
w Ostrowcu Św. Konkurs odbywa się w ramach obchodów 140. rocznicy urodzin i 70. rocznicy śmierci Bolesława Leśmiana.
2. Celem konkursu jest:
zachęcenie utalentowanych osób do pisania i prezentowania własnych umiejętności literackich,
rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Bolesław Leśmiana.
3. Konkurs jest otwarty, nieograniczony wiekowo. 
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie dwóch utworów  napisanych wierszem lub prozą mieszczących się w poetyce Bolesława Leśmiana. Pracę należy przesłać w postaci wydruku komputerowego (interlinia 1,5; czcionka 12 pkt.; margines lewy 2,5cm). Maksymalna objętość utworu pisanego prozą to 1-2 strony papieru A-4.
5. Kryteria oceniania:
zgodność z tematem,
oryginalność,
bogactwo językowe,
forma literacka wypowiedzi,
poprawność stylistyczna i językowa
6. Pracę konkursową należy podpisać słownym godłem, czyli dowolnym hasłem (na przykład pojedynczym słowem), które ma zastąpić prawdziwe imię i nazwisko. Tym samym godłem powinna być podpisana osobna koperta zawierająca kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody uczestnika na publikację pracy i przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z jego udziałem w konkursie (załącznik nr 2). W wypadku niepełnoletnich uczestników konkursu takie oświadczenie wypleniają rodzice lub opiekunowie prawni (załącznik nr 3). Koperta powinna być zaklejona i przesłana w 1 egzemplarzu wraz 
z pracą konkursową.
7. Prace należy przesłać do dnia 17 listopada 2017r. na adres: MCK, Punkt Informacji Turystycznej, ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski z dopiskiem: „Miejski  Konkurs Literacki” lub złożyć osobiście w PIT.
8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 25 listopada 2017 r. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w karcie zgłoszenia.
9. Prace zgłoszone na konkurs nie podlegają zwrotowi i pozostają w dokumentacji Organizatora.
10. W celu wyłonienia laureatów konkursu Organizator powoła Jury Konkursu. Decyzje jury są ostateczne.
11. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora –pojadą na spektakl teatralny do Warszawy. Wręczenie nagród odbędzie się 25 listopada 2017r. podczas „Weekendu z Leśmianem”.
12. Uczestnicy przyjeżdżają na rozdanie nagród na własny koszt.
13. Przesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.
14. Informacje w sprawach związanych z konkursem można uzyskać pod nr tel.: 609 222 800 lub adresem e-mail: informacja@ostrowiec.travel